ޕްލޭނިންގ

Land Use Plan

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން

ައދ އަތޮޅު

Adh.Mahibadhoo
Adh.Mandhoo
Adh.Fenfushi
Adh.Dhigurah
Adh.Dhihdhoo
Adh.Dhangethi
Adh.Maamigili

ކ އަތޮޅު

K.Thulusdhoo
K.Huraa
K.Himmafushi
K.Gulhi
K.Gaafaru
K.Dhiffushi

ހދ އަތޮޅު

Hdh.Nolhivaram
Hdh.Vaikaradhoo
Hdh.Nolhivaranfaru
Hdh.Neykurendhoo
Hdh.Naivaadhoo
Hdh.Makunudhoo
Hdh.Kumundhoo
Hdh.Kulhudhuffushi

ޏ އަތޮޅު

Gn.Fuvahmulaku

ގއ އަތޮޅު

Ga.Villingili
GA.Kolamaafushi
Ga.Kondey

ލ އަތޮޅު

L.Gan

ޅ އަތޮޅު

Lh.Hinnanvaru
Lh.Kurendhoo
Lh.Naifaru

ނ އަތޮޅު

N.Holhudhoo
N.Maafaru
N.Velidhoo

ވ އަތޮޅު

V.Fulidhoo
V.Thinadhoo

ތ އަތޮޅު

Th.Vilufushi

ބިންވެށި ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭ

Land Use Plan Report (Sample)
ބިނާވެށި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ރިޕޯރޓް (މިސާލު)
Land Use Plan Legend – Guide 3
Land Use Plan Standard Operation Procedure And Process
ޕްލޭންކުރާ އިދާރާތަކުން (ކައުންސިލްތަކުން) ބިނާވެށިޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނޭގޮތް (ޕްރޮސެސް)

އއ އަތޮޅު

AA.Ukulhas
AA.Thoddoo
AA.Mathiveri
AA.Feridhoo
AA.Bodufolhudhoo

ސ އަތޮޅު

S.Maradhoo Feydhoo
S.Hulhumeedhoo
S.Hithadhoo
S.Feydhoo

ބ އަތޮޅު

B.Thulhaadhoo
B.Goidhoo
B.Eydhafushi

ހއ އަތޮޅު

Ha.Thuraakunu
     
Ha.Utheemu
Ha.Filladhoo
Ha.Kelaa
Ha.Muraidhoo
Ha.Dhidhdhoo

ގދ އަތޮޅު

Gdh.Fares-Maathodaa
Gdh.Thinadhoo
Gdh.Gahdhoo
Gdh.Vaadhoo
Gdh.Rathafandhoo

ދ އަތޮޅު

Dh.Kudahuvadhoo
Dh.Hulhudheli
Dh.Meedhoo

ފ އަތޮޅު

F.Nilandhoo

މ އަތޮޅު

M.Dhiggaru
M.Kolhufushi
M.Muli

ރ އަތޮޅު

R.Inguraidhoo
R.Hulhudhufaaru
R.Dhuvaafaru

ށ އަތޮޅު

Sh.Milandhoo
Sh.Funadhoo
Sh.Bliehfahi
Planning