ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

11 hours ago
@MTCCPlc: ށ. ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 73% ނިމިއްޖެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެއްގަމުތޮށީގެ ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައި. އަދި ކުރިއަށް ދަނީ އެއްގަމުތޮށީގެ އިންފާރު ލުމާއި ކެޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. (1/2) https://t.co/HZQn6Jk8ap
25
12 hours ago
@MTCCPlc: ގދ. ތިނަދޫ އައިސް ޕްލާންޓް ސަރަޙައްދުގެ އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ

ޕްރެސް ރިލީޒް:
https://t.co/KUWZNxBJJm https://t.co/xKA3rezgQe
22
15 hours ago
@psmnewsmv އެގޮތުން މިހާރުވެސް 40 ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަދި 53 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، ފުރަބަންދު ތެރޭގައިވެސް 5 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި
4 5
15 hours ago
@psmnewsmv ފާޠިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤް މިޕްރޮގްރާމްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން ދަތިވެފައިވީނަމަވެސް، ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ލަސްކަމެއް އައިނަމަވެސް، ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށްދާނެކަމަށް
2 3
15 hours ago
@psmnewsmv ރާއްޖެމިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން އަންވަރު ޢަލީ ވިދާޅުވީ 13 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުގައި ނޮވެންބަރު 2018 ގެ ފަހުން ސޮއެކޮށްފައިވާކަމަށާއި 8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށް
2 5

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/21 – Communication Officer (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/21 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/21 – Communication Officer (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/21 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ (އިނގިރޭސި)
TOR – Communication Officer (Maldives Urban Development And Resilience Project)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/22 – Contract Management Engineer (Dhivehi)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/22 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންޖީނިއަރ (ދިވެހި)
MUDRP (IUL)471-PIDS1/471/2020/22 – Contract Management Engineer (English)
(IUL)471-PIDS1/471/2020/22 އެމް.ޔޫ.ޑީ.އާރ.ޕީ - ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންޖީނިއަރ (އިނގިރޭސި)

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ