ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPHImv

Invalid or expired token.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Engineer(MS3)- Public Works Service Department

އިންޖިނިއަރ ( އެމް. އެސް. 3)- ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Architect (MS3)- Construction Industry Development Department
އާކިޓެކްޓް (އެމް. އެސް. 3) – ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Request for Bids – Procurement of High-rise Equipment
ރިކުއެސްޓް ފޯރ ބިޑްސް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް
Procurement of High-rise Equipment (Dhivehi)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Procurement of High-rise Equipment (English)
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ހައި-ރައިޒް ރެސްކިއު އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގެރޭސި)

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ