ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPHImv

Invalid or expired token.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

TOR – Engineer – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Engineer – Infrastructure Department
އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
TOR – Engineer – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
Engineer – Infrastructure Department
އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް
TOR – Engineer – Infrastructure Department
ޓީ.އޯ.އާރ - އެންޖިނިއަރ - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ