ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPHImv

Invalid or expired token.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

(IUL)471-CDS1/471/2021/18 – Guideline for Submitting Documents During Covid 19 Pandemic
- (IUL)471-CDS1/471/2021/18 ކޮވިޑް 19 ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހުޅުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
Architect (MS3) – Construction Industry Development Department
އާރކިޓެކްޓް(އެމް އެސް 3) - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
Annual Report 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Assistant Procurement Officer (GS4) – Corporate Department / Procurement Section
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ(ޖީ. އެސް. 4) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ