ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPHImv

Invalid or expired token.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Screening Result Sheet – Director
ސްކްރީނިންގ ރިސަލްޓް ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ
Engineer
އިންޖިނިއަރ
TOR – Engineer
ޓީ.އޯ.އާރ - އިންޖީނިއަރ
Accounts Officer (MS1) – Corporate Department
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) - ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
Compliance Officer (MS2) – Planning Department
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2) - ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ