ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

4 days ago
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ – މާލެ ތިލަފުށި ލިންކް މަޝްރޫޢުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަސައްކަތާއި ގުޅޭ https://t.co/NIB3ccLH6H
9 16
5 days ago
ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ https://t.co/VGrgJQNKQ1
13 13
11 days ago
Self Elevating Platform and other heavy machinery needed to start the Geotechnical works of the Greater Male Connectivity - Male’ to Thilafushi Link Project has arrived today. Works will commence soon by @fugro https://t.co/acSOy5C1hz
18 days ago
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ށ. މިލަންދޫ ބޮޑެތި މަގުތައް ހެދުމަށް @rdc_mvއާ ހަވާލުކޮށްފި.
156,477,632.23 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 520 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް.
ފޮޓޯ: @avasmv https://t.co/CFMZb9iMIK
30 35
18 days ago
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އދ. މާމިގިލި ބޮޑެތި މަގުތައް ހެދުމަށް @rdc_mvއާ ހަވާލުކޮށްފި.
95,043,314.41 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 400 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް.
ފޮޓޯ: @avasmv https://t.co/z80ojsuzs6
34 45

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

TOR – Engineer (Waste Management Component)
HR (IUL)471-CDS5-1-2020-104 -Human Resource Officer.docx
ހިއުމަށް ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)
Facility Monitoring (IUL)471-CDS5-1-2020-103 ( Assistant Director)
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3)
Administration (IUL)471-CDS5-1-2020-101 Assistant Director
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް 3)
INFRA (IUL)471-CDS5-1-2020-102 Project Officer MS2
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެްސް 2)

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ