ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

Could not authenticate you.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Request for Quotation (RFQ) – Supply of Office Equipment
ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް އެދި (އާރ.އެފް.ކިއު) - އޮފީސް އިކުޕްމެންޓް ސަޕްލައުކޮށްދިނުމަށް
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (Dhivehi)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފިސް އިކުއިޕްމަންޓް (ދިވެހި)
Maldives Urban Development and Resilience Project – Procurement of Office Equipment (English)
މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް (އިނގިރޭސި)
Director (EX1) – Corporate Department / Procurement Section
ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) - ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން
Surveyor (MS2) – Housing Department / Strata Scheme Registration Unit
ސަރވެޔަރ - (އެމް.އެސް 2) - ހައުސިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް / ސްޓްރެޓާ ސްކީމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ