ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

166 days ago
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިނގަމުންގެންދާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ކ. އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ކަންކަން. https://t.co/3BFT0bb3nc
23 21
171 days ago
ބ.އަތޮޅު ކުޑަރިކިލު، ދޮންފަނު އަދި ކިހާދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މިއަދު މަސައްކަތްވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރެވިފައި.

381 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޖުމުލަ 108.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް ހިންގާ މިމަޝްރޫޢުގެ 77 އިންސައްތަ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮފިޑުން. https://t.co/8j9dTabUt9
42 55
171 days ago
@MTCCPlc: މ. ވޭވަށް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 39 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ކޮންކްރީޓް ފާރެއް ރޭނުމުގެ %39 މަސައްކަތާއި، މޫރިންގ ރިންގްސް ހަރުކުރުމުގެ %20 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 27 އޯގަސްޓް 2019 ގައި. https://t.co/DWTd5WNnhk
43
173 days ago
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިނގަމުންގެންދާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ކަންކަން. https://t.co/fN8jJXlmcu
29 33
173 days ago
@MTCCPlc: ކ. މާފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 78 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް. މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި. https://t.co/hOjsdJ0i8f
51

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Assistant Project Coordinator – Project Management Unit
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
TOR – Assistant Project Coordinator – Project Management Unit
ޓީ.އޯ.އާރ - އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
Driver (SS2) – Corporate Department / Administration Section
ޑްރައިވަރ (އެސް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
Public Relations Officer (MS2) – Corporate Department / Public Relations Section
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
Legal Officer (CS 9-2) – Corporate Department / Legal Section
ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ. އެސް 9-2) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ލީގަލް ސެކްޝަން

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ