ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPHImv

Invalid or expired token.

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Screening Result Sheet – Assistant Architect (MS2) IUL 123
ސްކީރިންގ މަރުޙަލާ ނަތީޖާ ޝީޓް، އެސިސްޓެންޓް އަރކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް.2) އިއުލާން ނަންބަރު 123
Senior Administrative Officer (MS2) – Housing Department
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Senior Human Resource Officer (MS3) – Corporate Department / Human Resource Section
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.3) – ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
Administrative Officer (Contract) – Housing Department
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) – ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
Project Officer (MS2) – Infrastructure Department / Housing Projects
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) – އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް / ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

މަޝްރޫޢުތައް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ