ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

12 hours ago
ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް @MTCCPlc އާ ހަވާލުކޮށްފި.
7,612,602.00 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. https://t.co/2pG3UD2gfY
20 30
9 days ago
Please note that the technical specifications have recently been updated with more options and the deadline has been extended to 25th February 2020. You can find the revised documents in the link below:
https://t.co/9hOWA7f5df
1 2
12 days ago
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ހިތް ހަމަޖެހުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން" ނަމުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދަރުހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި. މި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިޚް އަހުމަދު މައުމޫން. https://t.co/hoT6IpyXsE
2

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Planning Officer (MS1)

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ - އެމްއެސް 1

Planning Officer (MS1)

ޕްލޭނިންގ  އޮފިސަރ - އެމްއެސް 1

Assistant Director – MS3

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ - އެމްއެސް 3

TOR_PO_Procurement Officer
TOR-Asst.Procurement Officer – OFID
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ