އަމާޒް އަދި ތަޞައްވުރު

އަމާޒް

 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި، އިޤްތިސާދީ ފުރުސަތުތަކަށް މަގުފަހިވެފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ ޢަދަލާތާއި، ހެޔޮ ވެރިކަމާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ އަސާސްތަކަށް ބިނާވެފައިވާ، ފާގަތި، އެކަކުވެސް ބާކީ ނުކުރާ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލިފައިވާ، ހަމަހަމަ އަދި ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލުކުރުން

ތަޞައްވުރު

ހަމަހަމަ، ފާގަތި، އެކަކުވެސް ބާކީނުވާ އަދި ގުޅިލާމެހިފައިވާ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރުން

Mission & Vision