ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

1st Revised Rules and Regulation Regarding Condominium
އެއްމެދު އިމާރާތާއި ބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
Rules and Regulation Regarding Condominium
އެއްމެދު އިމާރާތާއި ބެހޭ ގަވާއިދު
Condominium Registration Form
އެއްމެދު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް
Housing Related Downloads