ގޯތިގެދޮރާއި ގުޅުންހުރި ޑައުންލޯޑްސް

Hulhumale’ 704 Flats Maraamaathu huhdha ah edhey Form
ހުޅުމާލެ 704 ފްލެޓް މަރާމާތު ކުރުމާއި/ ބަދަލުގެނައުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
Hulhumale’ 704 Flats One Rent Form
ހުޅުމާލެ 704ފުލެޓުގެ އެއްކޮޓަރި ކުއްޔަށްދިނުމަށް / އާއިލާ ނޫން އެހެންފަރާތެއް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
Veshifahi plots (Vikkaa bimuge chart) 2021
ވިއްކާބިމުގެ ޗާރޓް (ވެށިފަހި) 2021
Veshifahi binthah vikkumuge new usool 2021
ވެށިފަހި ބިންތައް ވިއްކުމުގެ އައު އުސޫލު 2021
Veshifahi Bin gathumah Edhey Form 2021
ވެށިފަހި ބިން ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް 2021
Dhirulhumuge Haalathah Point dhey Form 2021
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ޕޮއިންޓްދޭ ފޯމް2021
Dhiriulhumuge Haalathu Balaa Form 2021
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާ ފޯމް 2021
1st Revised Rules and Regulation Regarding Condominium
އެއްމެދު އިމާރާތާއި ބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
Rules and Regulation Regarding Condominium
އެއްމެދު އިމާރާތާއި ބެހޭ ގަވާއިދު
Condominium Registration Form
އެއްމެދު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް
Housing Related Downloads