މިނިސްްޓްރީގެ ސިވިލް ވެރިން

ޒީނިޔާ އަޙްމަދު ހަމީދު

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

މުޙައްމަދު އިމާދު

ޗީފް ޕްރޮޖެކްޓް އެގްޒެކެޓިވް، ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

އަޙްމަދު ތޮލްހަތު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤް

،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިންފްރާސްޓަރަކްޗާރ ޑިޕާރޓްމަންޓް

މުޙައްމަދު އަފީފް ޙުސައިން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުގެ ވެރިން

އައިޝަތު ޝަހުދާ

ޗީފް ސްޓެޓީސްޓިޝަން، ނޭޝަނަލް ބިޢުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ފަރީދާ ޔޫސުފް

ޑިރެކްޓަރ، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން

މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީ

Heads of Ministry