ސީނިއަރ ސިވިލް މެނޭޖްމަންޓް
ޒީނިޔާ އަޙްމަދު ޙަމީދު

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް

އަޙްމަދު ތޮލްޙަތު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

މުޙައްމަދު ޢަފީފް ޙުސައިން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

މުޙައްމަދު އިމާދު

ޗީފް ޕްރޮޖެކްޓް އެގްޒެކެޓިވް / ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

އަންވަރު ޢަލީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ޕަބްލިކް ވަރކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަޙްމަދު ވިޝާން ނަސީމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

ތަހުމީލާ އިބްރާހިމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

އައިޝަތު ޝަހުދާ

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓިޝަން / މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނާސިރާ މޫސާ

ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް