މިނިސްޓަރުގެ އޮފީސް
މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ. ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޝިފާޒް އަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ. ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މުހައްމަދު އަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ. ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފާތިމަތު ނިއުމާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މުޙައްމަދު އާޒިމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މުޙައްމަދު ޚާލިސް ޝަރީފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

އަލީ ޝާމިން

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

ޒުހުރުﷲ ސިޔާދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

އައިޝަތު ހަސަން

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓިޝަން / މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ

މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު