މަޝްރޫޢު

... ތ. އޮމަދޫ
ތ.އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

36,510,034 ރުފިޔާ

ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް

639 ދުވަސް

... ތ. ވިލުފުށި
ތ.ވިލުފުށި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް

82,138,268 ރުފިޔާ

އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

240 ދުވަސް

... މާލެ ސިޓީ, ގުޅިފަޅު
ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން

818,850,000 ރުފިޔާ

ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ލިމިޓެޑް

375 ދުވަސް

... އދ. ފެންފުށި
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އދ.ފެންފުށި ބަނދަރު ހެދުން

39,100,608 ރުފިޔާ

ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް

420 ދުވަސް

... އއ. ތޮއްޑޫ
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އއ.ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ހެދުން

58,989,863 ރުފިޔާ

ސާސް އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

534 ދުވަސް

... ހއ. ބާރަށް
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހއ.ބާރަށު ނެރު ފުންކުރުން

12,179,282 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

300 ދުވަސް

... ނ. މަނަދޫ
ނ.މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ހެދުން

29,115,117 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

300 ދުވަސް

... ނ. ވެލިދޫ
ނ.ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން

18,257,891 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

905 ދުވަސް

... އައްޑޫ ސިޓީ, ހިތަދޫ
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ސ.ހިތަދޫ ކުރީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުން

52,433,444 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

365 ދުވަސް

... ހއ. ދިއްދޫ
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހއ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުން

69,879,451 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

386 ދުވަސް

... މ. މުލައް
މ.މުލަކުގެ މިފްކޯ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުން

56,132,895 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

747 ދުވަސް

... އއ. މާޅޮސް
އއ.މާޅޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

56,970,122 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

405 ދުވަސް