މަޝްރޫޢު

... ހދ. ނޮޅިވަރަން
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

25,269,605 ރުފިޔާ

އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތް ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

751 ދުވަސް