މަޝްރޫޢު

... ހދ. ހަނިމާދޫ
ހދ.ހަނިމާދޫ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން

79,393,199 ރުފިޔާ

ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

330 ދުވަސް

... ހދ. ހަނިމާދޫ
ހދ.ހަނިމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

57,124,555 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

774 ދުވަސް

... ހދ. ހަނިމާދޫ
ހދ.ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުން

46,799,227 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

240 ދުވަސް