މަޝްރޫޢު

... ހއ. ބާރަށް
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހއ.ބާރަށު ނެރު ފުންކުރުން

12,179,282 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

300 ދުވަސް