ވ.ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ވ.ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
29 މާރޗްގައި MTCC އާއއެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި / ކޮންޓްރެކްޓަރ މިހާރު ކުރިއަސްގެންދަނީ އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

0 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

29 މާރިޗު 2021

މުއްދަތު

105 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 12 ޖުލައި 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

05 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

9,164,548 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ