ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
10 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ސޮއިކުރެވިފައި. 7 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރަށަށް މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައި
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

34 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

10 ޑިސެމްބަރު 2019

މުއްދަތު

746 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 25 ޑިސެމްބަރު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

10 ޖެނުއަރީ 2022

މަސައްކަތުގެ އަގު

56,321,095 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ