ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

0 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

29 މާރިޗު 2021

މުއްދަތު

105 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 12 ޖުލައި 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

04 ނޮވެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

11,683,201 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ