ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

01 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އާރް.އޯ، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މީގެ އިތުރުން ފެނުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ތަކާއި ނަރުދަމާ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ތަކާއި ނަރުދަމާ ނެޓްވާރކް ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ތައް ވަނީ ފެށިފާ
ރ. އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ވަނީ 30 ޖޫން 2022 އިން 02 ޖުލައި 2202 އަށް ސިސްޓަމް ޓެސްޓުކޮށްފައި.
އިނގުރައިދޫގައި ގާއިމުކުރި ފެނުގެ ނިޒާމަކީ "އިންޓަގްރޭޓެޑް ވޯޓާ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް" އާ އެއްގޮތަށް އާރް.އޯ ސިސްޓަމަށް ވާރޭފެން އެއްކުރެވިގެން ފެނުގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް.
މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ދުވާލަކަށް 40 ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ ދެ RO ޕްލާންޓް އާއި ފެން ރައްކާ ކުރުމަށް 300 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ޓޭންކެއް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި. އަދި ތިން ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަން އާއި10.91 ކިލޯމީޓަރުގެ ފެނުގެ އަދި 1.11 ކިލޯމީޓަރުގެ ނަރުދަމާ ވިއުގަ އެއް ގާއިމުކޮށްފައިވޭ.
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

100 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މުއްދަތު

681 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 10 އޯގަސްޓު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

18 ޖުލައި 2022

މަސައްކަތުގެ އަގު

33,995,525 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

އަލްޓެކް މޯލްޑިވުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި