ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

29 މާރޗްގައި MTCC އާއިއެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

0 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

29 މާރިޗު 2021

މުއްދަތު

180 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

8,968,068 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ