ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

100 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

25 ފެބްރުއަރީ 2020

މުއްދަތު

131 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 05 ޖުލައި 2020

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

04 ނޮވެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

7,612,602 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި