މ.މުލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މ.މުލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ޕްލޭންކޮށްފައި  
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

0 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

29 މާރިޗު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

04 ނޮވެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

17,665,935 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ