Male' Street Scaping Project - AmeeneeMagu

08 ނޮވެމްބަރު 2022

Male' Street Scaping Project - AmeeneeMagu
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

12 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

03 ޖުލައި 2022

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

13 ނޮވެމްބަރު 2022

މަސައްކަތުގެ އަގު

84,414,546 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ