ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

0 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

18 ޖުލައި 2021

މުއްދަތު

240 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 15 މާރިޗު 2022

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

53,544,424 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ