ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

31 އޯގަސްޓު 2021

އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ 93% ނިމިފައި
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

49 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

28 މާރިޗު 2019

މުއްދަތު

751 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 17 އޭޕްރީލު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

25,269,605 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތް ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ