ހދ.ނެއްލައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

25 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

31 ޖެނުއަރީ 2021

މުއްދަތު

250 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 08 އޮކްޓޯބަރު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

19,899,963 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ