ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 105 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ރޫފިންގ މަސައްކަތާއި ، ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތާއި ، ސައިޓް ކްލީނިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

1 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

06 އޭޕްރީލު 2021

މުއްދަތު

240 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 02 ޑިސެމްބަރު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

47,024,539 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ