ހދ.ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުން

31 އޯގަސްޓު 2021

.ސައިޑްވޯކްސްގެ އަދި ސްޓޯރމްވޯޓަރ ޕައިޕް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

80 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

22 މޭ 2019

މުއްދަތު

240 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 17 ޖެނުއަރީ 2020

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

46,799,227 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ