ހދ.ހަނިމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

37 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މުއްދަތު

774 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 06 ނޮވެމްބަރު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

57,124,555 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ