ހދ.ހަނިމާދޫ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021


ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި  
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

0 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

18 ޖުލައި 2021

މުއްދަތު

330 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 13 ޖޫން 2022

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

79,393,199 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ