ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

01 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ބައުންޑަރީ ވޯލްގައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ސީލިންގާއި ކަރަންޓު އަދި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތާއި ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

69 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މުއްދަތު

752 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 20 އޮކްޓޯބަރު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

21,335,698 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ސާސް އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ