ހއ.މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

77 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

08 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މުއްދަތު

768 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 15 އޮކްޓޯބަރު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

26,984,891 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ