ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

19 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

20 ޖެނުއަރީ 2021

މުއްދަތު

61 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 22 މާރިޗު 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

6,399,518 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ