ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ރަންވޭ ސަބްގެރޭޑް މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޓަމިނަލް ބިލްޑިންގ އަދި ފަޔާ ބިލްޑިންގ ގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދަނީ
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

29 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

10 ނޮވެމްބަރު 2020

މުއްދަތު

600 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 03 ޖުލައި 2022

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

04 ނޮވެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

144,883,139 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ