ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހއ.ބާރަށު ނެރު ފުންކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

11 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

06 އޭޕްރީލު 2021

މުއްދަތު

300 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 31 ޖެނުއަރީ 2022

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

12,179,282 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ