އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަމަލި މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

100 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

05 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މުއްދަތު

330 ދުވަސް

ފަހުގެ ތާރިޚް: 31 ޖުލައި 2020

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

05 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

7,998,302 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި