މަޝްރޫޢު

... މާލެ ސިޓީ, މާލެ
Male' Street Scaping Project - AmeeneeMagu

84,414,546 ރުފިޔާ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

340 ދުވަސް

... ރ. ރަސްމާދޫ
ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

11,683,201 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

105 ދުވަސް

... މ. މުލައް
މ.މުލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

17,665,935 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

801 ދުވަސް

... އއ. ރަސްދޫ
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

7,998,302 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

330 ދުވަސް

... ނ. ފޮއްދޫ
ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

7,612,602 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

131 ދުވަސް

... ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން

144,883,139 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

600 ދުވަސް

... ހއ. ހޯރަފުށި
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

6,399,518 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

61 ދުވަސް

... ހދ. ނެއްލައިދޫ
ހދ.ނެއްލައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

19,899,963 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

250 ދުވަސް

... ރ. ފައިނު
ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

8,968,068 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

180 ދުވަސް

... ވ. ރަކީދޫ
ވ.ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

9,164,548 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

105 ދުވަސް

... ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 105 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން

47,024,539 ރުފިޔާ

ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

240 ދުވަސް

... ހދ. ހަނިމާދޫ
ހދ.ހަނިމާދޫ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން

79,393,199 ރުފިޔާ

ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

330 ދުވަސް