ހއ. ދިއްދޫ

ތިލަދުންމަތި އުތުރުބުރި
... ހއ. ދިއްދޫ
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހއ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުން

69,879,451 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

386 ދުވަސް