އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގާ ހުއްދަތަކަށް އެދޭނެގޮތާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

02 ނޮވެމްބަރު 2021

ޝާޢިއު ކުރެވުނީ:
02 ނޮވެމްބަރު 2021
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް