01 ޑިސެމްބަރު 2022 11 ދުވަސް ތެރޭގައި
ރެސިޑެންޓް އިންޖިނިއަރ
01 ޑިސެމްބަރު 2022 11 ދުވަސް ތެރޭގައި
ރެސިޑެންޓް އިންޖިނިއަރ
30 ނޮވެމްބަރު 2022 9 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ-ޖީ. އެސް. 4
30 ނޮވެމްބަރު 2022 9 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ-ޖީ. އެސް. 4
30 ނޮވެމްބަރު 2022 3 ދުވަސް ތެރޭގައި
އާކިޓެކްޓް-އެމް.އެސް.3
29 ނޮވެމްބަރު 2022 3 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެސިސްޓެންޓް އާކިޓެކްޓް-އެމް.އެސް. 2
29 ނޮވެމްބަރު 2022 3 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ-ޖީ.އެސް. 4
23 ނޮވެމްބަރު 2022 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ-އެމް.އެސް. 2
23 ނޮވެމްބަރު 2022 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ-އެމް.އެސް.2
23 ނޮވެމްބަރު 2022 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ-ޖީ.އެސް. 4
31 އޯގަސްޓު 2022 މުއްދަތެއް ނެތް
މަސައްކަތު-އެސް.އެސް 1
25 ޖުލައި 2022 މުއްދަތެއް ނެތް
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ، އެމް.އެސް 1