09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
ސުޕަވައިޒަރ-ޖީ.އެސް 3
09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ-ޖީ.އެސް3
09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވަރ-އެސް.އެސް3
09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
މަސައްކަތު-އެސް.އެސް1
25 ޖުލައި 2022 މުއްދަތެއް ނެތް
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ، އެމް.އެސް 1