ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިތުރު ވަޒީފާތައް
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 12 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (ވަގުތީ)
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 11 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްލޭނަރ-އެމް.އެސް.1
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 11 ދުވަސް ތެރޭގައި
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ-އެމް.އެސް.2
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ