20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޑްރައިވަރ-އެސް. އެސް. 2
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޗީފް ސުޕަވައިޒަރ - އެމް.އެސް.1
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ-އެސް.އެސް.2
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވަރ-އެސް. އެސް. 3
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
މަސައްކަތު-އެސް.އެސް 1
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ -އެމް.އެސް.1
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕޯޓްފޯލިއޯ އޮފިސަރ -އެމް.އެސް.1
30 އޯގަސްޓު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް-އެމް.އެސް.1
30 އޯގަސްޓު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް-އެމް.އެސް.1
30 އޯގަސްޓު 2023 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕްލޭނިންގ އެނަލިސްޓް-އެމް.އެސް.1