ޕްރޮކިއުމެންޓް

އިތުރު ވަޒީފާތައް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިތުރު ވަޒީފާތައް
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ-ޖީ.އެސް. 3
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ -އެމް.އެސް1
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ-އެސް.އެސް2
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ-އެމް.އެސް 1
01 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ -އެމް.އެސް.1
01 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ -އެމް.އެސް.2

ގުޅޭ އެއްޗެއް ނުފެނުނު...