ސްކްރީނިން ރިޒަލްޓް ޝީޓް – އެސިސްޓެންޓް އާކިޓެކްޓް (އެމް.އެސް 1) –(އިއުލާން 90) ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރެގިޔުލޭޝަންސް އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ސެކްޝަން / ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

15 މޭ 2022