އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓެ ޑިރެކްޓަރ (އެމް. އެސް 3) –(އިއުލާން 94) -ފެސިލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS5/471/2022/94
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް