19 ޖެނުއަރީ 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

21 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Screening Result Sheet - Director
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
TOR - Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Accounts Officer (MS1) - Corporate Department
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Compliance Officer (MS2) - Planning Department
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Masakkathu (SS1) - Public Works Services Department
14 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Architect (MS3) - Construction Industry Development Department
02 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Accounts Officer (MS1) - Corporate Department / Finance Section