ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އިތުރު ވަޒީފާތައް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިތުރު ވަޒީފާތައް
09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
ސުޕަވައިޒަރ-ޖީ.އެސް 3
09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ-ޖީ.އެސް3
09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވަރ-އެސް.އެސް3
09 އޯގަސްޓު 2022 0 ދުވަސް ތެރޭގައި
މަސައްކަތު-އެސް.އެސް1
08 އޯގަސްޓު 2022 މުއްދަތު ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް-އޮފިސަރ -(ވަގުތީ)-ޖީ.އެސް4