ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އިތުރު ވަޒީފާތައް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިތުރު ވަޒީފާތައް
05 ޑިސެމްބަރު 2022 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޑްރައިވަރ-އެސް. އެސް. 2
05 ޑިސެމްބަރު 2022 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޑްރައިވަރ-އެސް.އެސް.2
05 ޑިސެމްބަރު 2022 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޑްރައިވަރ-އެސް. އެސް. 2
05 ޑިސެމްބަރު 2022 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ހެވީ ލޯޑް ޑްރައިވަރ-އެސް.އެސް.3
05 ޑިސެމްބަރު 2022 5 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޑްރައިވަރ-އެސް.އެސް.2
01 ޑިސެމްބަރު 2022 9 ދުވަސް ތެރޭގައި
ރެސިޑެންޓް އިންޖިނިއަރ

21 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Screening Result Sheet - Director
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
TOR - Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Accounts Officer (MS1) - Corporate Department
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Compliance Officer (MS2) - Planning Department
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Masakkathu (SS1) - Public Works Services Department