ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އިތުރު ވަޒީފާތައް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިތުރު ވަޒީފާތައް
29 ޖެނުއަރީ 2023 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްލޭނަރ (ވަގުތީ)
29 ޖެނުއަރީ 2023 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
29 ޖެނުއަރީ 2023 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
26 ޖެނުއަރީ 2023 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
ސަރވެޔަރ -އެމް.އެސް.2
26 ޖެނުއަރީ 2023 2 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްލޭނަރ-އެމް.އެސް.1

21 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Screening Result Sheet - Director
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
TOR - Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Accounts Officer (MS1) - Corporate Department
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Compliance Officer (MS2) - Planning Department
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Masakkathu (SS1) - Public Works Services Department