ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިތުރު ވަޒީފާތައް
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 14 ދުވަސް ތެރޭގައި
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (ވަގުތީ)
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 7 ދުވަސް ތެރޭގައި
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 7 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 13 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްލޭނަރ-އެމް.އެސް.1
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 13 ދުވަސް ތެރޭގައި
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ-އެމް.އެސް.2
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 7 ދުވަސް ތެރޭގައި
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

03 އޯގަސްޓު 2023 މުއްދަތެއް ނެތް
ލީގަލް އޮފިސަރ-ސީ.އެސް.9
22 މޭ 2023 މުއްދަތެއް ނެތް
ހހ
21 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Screening Result Sheet - Director
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
TOR - Engineer
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Accounts Officer (MS1) - Corporate Department
17 ޖޫން 2021 މުއްދަތެއް ނެތް
Compliance Officer (MS2) - Planning Department