ސްޓްރެންތެނިންގ ޖެންޑާ އިންކްލޫސިވް އިނީޝިއޭޓިވްސް (އެސްޖީއައިއައި)، އައުޓްޕުޓް 5: އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް 3 ޑީވީ ޝެލްޓަރސް

09 އޮކްޓޯބަރު 2022

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން: ސްޓްރެންތެނިންގ ޖެންޑާ އިންކްލޫސިވް އިނީޝިއޭޓިވްސް (އެސްޖީއައިއައި)، އައުޓްޕުޓް 5: އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް 0 ޑީވީ ޝެލްޓަރސް
ފަންޑިންގ: އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 
އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ލީޑް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
އައުޓްޕުޓް 5 އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
ޝާޢިއު ކުރެވުނީ:
09 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޑިޕާޓްމެންޓް:
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް