ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ގުޅުއްވުމަށް

މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯ

4004922 / 4004921

ministers.office@planning.gov.mv

އިދާރީ ސެކްޟަން

4004762 / 4004757

administrative@planning.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

4004710

hr@planning.gov.mv


ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

4004738

procurement@planning.gov.mv

ލީގަލް ސެކްޝަން

4004768

legal@planning.gov.mv

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން

4004786

media@planning.gov.mv


ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

4004970

finance@planning.gov.mv

ބެނެފިޝަރީ ސެކްޝަން

4004968 / 4004969

beneficiary@planning.gov.mv

ހުޅުމާލެ 704 ފްލެޓް

4004978 / 4004981


ވެށިފެހި

4004977

މަގޭހިޔާ ޕޯޓަލް

4004796

ހައުސިންގ ޕްރޮޕަޓީ އިންފޮމޭޝަން

4004795


ކޮންޑޯމިނިއަމް

4004984

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިވިޝަން

4004936

planning@planning.gov.mv

ފިޒިކަލް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

7444971

urban@planning.gov.mv


ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަން

4004936

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

4004716

cidd@planning.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

4004785 / 7952469

information.officer@planning.gov.mv

ގުޅުއްވުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، 20392
4004700
އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އަށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުން

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 13:30 އަށް