ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންއަށް ސްޓެރެޓީޖިކް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އަދި ސޯޝަލް އެސްސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން – ރީޖަން 3

08 ޖެނުއަރީ 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-PIDS7/471/2022/312
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
22 ޖެނުއަރީ 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް